ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രി നരേദ്ര മോദിക്ക്, UAE യുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ZAYED MEDAL പുരസ്കാരം

ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രി നരേദ്ര മോദിക്ക്, UAE യുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ZAYED MEDAL പുരസ്കാരം, വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഫാമിലി വിസക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ശമ്പളപരിധി മാത്രം പാലിച്ചാൽ മതിയെന്ന് UAE ക്യാബിനെറ്റിന്റെ തീരുമാനം, വ്യാജ വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്കെതിരെ ജാഗരൂഗരായിരിക്കണമെന്നു GDRFA 

UAE THIS WEEK’ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും 12pm മുതൽ 2pm വരെ  

ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രി നരേദ്ര മോദിക്ക്, UAE യുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ZAYED MEDAL പുരസ്കാരം, വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഫാമിലി വിസക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ശമ്പളപരിധി മാത്രം പാലിച്ചാൽ മതിയെന്ന് UAE ക്യാബിനെറ്റിന്റെ തീരുമാനം, വ്യാജ വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്കെതിരെ ജാഗരൂഗരായിരിക്കണമെന്നു GDRFA UAE THIS WEEK’ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും 12pm മുതൽ 2pm വരെ #hit967 #hitfm #myuae #weloveradio #uaethisweekwithsindhu#mydubai#expats #rjsindhu

Posted by Hit 96.7 FM on Friday, April 5, 2019