പാസ്സ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം. 

UAE ലുള്ള പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർ അവരുടെ പാസ്സ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും, ഇന്ത്യൻ എംബസി, ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്, BSL സർവീസ് സെന്റേഴ്സ് എന്നിവയെ സമീപിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, നിർബന്ധമായും ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം. 

AL MAKTOUM INTERNATIONAL AIRPORT ഇൽ ടാക്സി സെർവിസിന് 45 ദിവസത്തേക്ക് 75% ഡിസ്കൗണ്ട്

UAE THIS WEEK’ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും 12pm മുതൽ 2pm വരെ 

UAE ലുള്ള പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർ അവരുടെ പാസ്സ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും, ഇന്ത്യൻ എംബസി, ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്, BSL സർവീസ് സെന്റേഴ്സ് എന്നിവയെ സമീപിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, നിർബന്ധമായും ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം. AL MAKTOUM INTERNATIONAL AIRPORT ഇൽ ടാക്സി സെർവിസിന് 45 ദിവസത്തേക്ക് 75% ഡിസ്കൗണ്ട് UAE THIS WEEK’ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും 12pm മുതൽ 2pm വരെ #hit967 #hitfm #myuae #weloveradio #uaethisweekwithsindhu#mydubai#expats #rjsindhu

Posted by Hit 96.7 FM on Friday, April 12, 2019