ദുബായിൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ കൊടുത്ത ടാക്സ് തിരികെ വാങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെ ? Fazlu Explains

ദുബായിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം. ആ തുക തിരികെ വാങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെ ?
യു.എ .ഇ യിലേക്ക് വിസിറ്റ് വിസയിൽ വരുന്നവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും !! 

ദുബായിൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ കൊടുത്ത ടാക്സ് തിരികെ വാങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെ ? Fazlu Explains

ദുബായിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം. ആ തുക തിരികെ വാങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെ ? യു.എ .ഇ യിലേക്ക് വിസിറ്റ് വിസയിൽ വരുന്നവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും !!

Posted by Hit 96.7 FM on Friday, July 5, 2019

 

Blogs