നോർക്ക റൂട്ട്‌സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശേഷം ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു !!!

വിദേശത്തു വെച്ച് മരിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ ഭൗതിക ദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ചിലവ് കേരള സർക്കാർ വഹിക്കുമോ ? എന്താണ് വാസ്തവം ?
നോർക്ക റൂട്ട്‌സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശേഷം ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു !!!

വിദേശത്തു വെച്ച് മരിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ ഭൗതിക ദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ചിലവ് കേരള സർക്കാർ വഹിക്കുമോ ? എന്താണ് വാസ്തവം ? നോർക്ക റൂട്ട്‌സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശേഷം ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു !!!

Posted by Hit 96.7 FM on Saturday, March 2, 2019

 

Blogs