പ്രവാസി മരിച്ചാൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാരിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുമെന്ന കാര്യം എത്ര പേർക്ക് അറിയാം??

പ്രവാസി മരിച്ചാൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാരിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുമെന്ന കാര്യം എത്ര പേർക്ക് അറിയാം?? ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ധാരാളം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ട് !!

ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല മരിച്ചാലും കുടുംബത്തെ കൈ വിടാത്തവൻ ആണ് പ്രവാസി എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല.
ദുബൈ HIT fm റേഡിയോയിലെ ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു!!
എല്ലാ പ്രവാസികളിലേക്കും ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കുക

പ്രവാസി മരിച്ചാൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാരിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുമെന്ന കാര്യം എത്ര പേർക്ക് അറിയാം?? ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ധാരാളം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ട് !! ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല മരിച്ചാലും കുടുംബത്തെ കൈ വിടാത്തവൻ ആണ് പ്രവാസി എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല. ദുബൈ HIT fm റേഡിയോയിലെ ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു!! എല്ലാ പ്രവാസികളിലേക്കും ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കുക

Posted by Hit 96.7 FM on Wednesday, February 20, 2019