ഫസ്‌ലുവിന് 1000 ദിർഹത്തിന്റെ ട്രാഫിക് ഫൈൻ കിട്ടിയ ക്യാമറയെ ഫസ്‌ലു കയ്യോടെ കണ്ടെത്തി !!

ഫസ്‌ലുവിന് 1000 ദിർഹത്തിന്റെ ട്രാഫിക് ഫൈൻ കിട്ടിയ ക്യാമറയെ ഫസ്‌ലു കയ്യോടെ കണ്ടെത്തി !!
ഈ സ്പീഡ് റഡാറിനെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോളൂ. റോഡിൽ ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും പതിയെ പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിൽ എത്താം; ഒപ്പം കയ്യിലെ പണം നഷ്ടപ്പെടുകയുമില്ല !!!

NB: ഇത് ഒരിടത്തു നിന്നും എളുപ്പത്തിൽ മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. സ്ഥിരമായി ഒരിടത്തു വെക്കാറില്ല  

Dubai Speed radar

ഫസ്‌ലുവിന് 1000 ദിർഹത്തിന്റെ ട്രാഫിക് ഫൈൻ കിട്ടിയ ക്യാമറയെ ഫസ്‌ലു കയ്യോടെ കണ്ടെത്തി !! ഈ സ്പീഡ് റഡാറിനെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോളൂ. റോഡിൽ ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും പതിയെ പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിൽ എത്താം; ഒപ്പം കയ്യിലെ പണം നഷ്ടപ്പെടുകയുമില്ല !!! NB: ഇത് ഒരിടത്തു നിന്നും എളുപ്പത്തിൽ മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. സ്ഥിരമായി ഒരിടത്തു വെക്കാറില്ല

Posted by Hit 96.7 FM on Tuesday, May 21, 2019

 

Blogs