മോദി സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രവാസികളുടെയും ആദ്യ അഭ്യർത്ഥന !!

മോദി സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രവാസികളുടെയും ആദ്യ അഭ്യർത്ഥന !!

പ്രവാസി വോട്ട് എന്ന ആവശ്യം മുൻ നിർത്തിയുള്ള ഈ വീഡിയോ എല്ലാ പ്രവാസികളിലും ഒപ്പം അധികാരികളിലും എത്തിക്കുക. ഒപ്പം ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ആരോപണ പ്രത്യാരോപണ കമന്റുകളിൽ നിന്ന് നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കാം. 

മോദി സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രവാസികളുടെയും ആദ്യ അഭ്യർത്ഥന

മോദി സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രവാസികളുടെയും ആദ്യ അഭ്യർത്ഥന !! പ്രവാസി വോട്ട് എന്ന ആവശ്യം മുൻ നിർത്തിയുള്ള ഈ വീഡിയോ എല്ലാ പ്രവാസികളിലും ഒപ്പം അധികാരികളിലും എത്തിക്കുക. ഒപ്പം ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ആരോപണ പ്രത്യാരോപണ കമന്റുകളിൽ നിന്ന് നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കാം. #indianelction #nrivote #expatindian #eci

Posted by Hit 96.7 FM on Thursday, May 23, 2019