യു.എ.ഇ. യിലെ ഈദ് അവധി സംബന്ധിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട !! ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു !!

യു.എ.ഇ. യിലെ ഈദ് അവധി സംബന്ധിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട !! ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു !!

ജൂൺ 3 തിങ്കൾ തൊട്ട് ജൂൺ 7 വെള്ളി വരെ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ അവധി.

സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് മെയ് 31 വെള്ളി മുതൽ ജൂൺ 8 ശനി വരെ 9 ദിവസം അവധി

യു.എ.ഇ. യിലെ ഈദ് അവധി-ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു

യു.എ.ഇ. യിലെ ഈദ് അവധി സംബന്ധിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട !! ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു !! ജൂൺ 3 തിങ്കൾ തൊട്ട് ജൂൺ 7 വെള്ളി വരെ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ അവധി. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് മെയ് 31 വെള്ളി മുതൽ ജൂൺ 8 ശനി വരെ 9 ദിവസം അവധി

Posted by Hit 96.7 FM on Sunday, May 26, 2019

 

Blogs