യു.എ.ഇ.യിൽ ഉച്ചവിശ്രമ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ !!!

യു.എ.ഇ.യിൽ  ഉച്ചവിശ്രമ നിയമം  പ്രാബല്യത്തിൽ !!! ലംഘിച്ചാൽ തൊഴിലാളിക്ക് ഒന്നിന് അയ്യായിരം ദിർഹം വീതം പിഴ !! ഫസ്‌ലു  വിശദീകരിക്കുന്നു

യു.എ.ഇ.യിൽ ഉച്ചവിശ്രമ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ !!! ലംഘിച്ചാൽ തൊഴിലാളിക്ക് ഒന്നിന് അയ്യായിരം ദിർഹം വീതം പിഴ !! ഫസ്‌ലു വിശദീകരിക്കുന്നു

Posted by Hit 96.7 FM on Thursday, June 13, 2019