സീസണലായി പടരുന്ന കോവിഡ് 

കഷായത്തിനൊപ്പം ഒരുണ്ട ശർക്കരയും കൊടുത്തു. ആളുകൾ വൈദ്യനെ കടത്തിവെട്ടി. 

സ്‌പെഷ്യൽ ന്യൂസ് 

സീസണലായി പടരുന്ന കോവിഡ് 

അതു തന്നെ, ആ പഴയ കഷായം കഥ 
വൈദ്യന്റെ കയ്പ്പേറിയ കഷായം ആളുകൾക്ക് മടുപ്പാണ്,
നിവർത്തിയില്ലാതെ വീണ്ടും വൈദ്യന്റെ അടുത്തേക്ക്.
വൈദ്യനാകട്ടെ തന്ത്രശാലി.
കഷായത്തിനൊപ്പം ഒരുണ്ട ശർക്കരയും കൊടുത്തു.
ആളുകൾ വൈദ്യനെ കടത്തിവെട്ടി. 
കഷായം ഒഴിവാക്കി ശർക്കര മാത്രം കഴിച്ചു. 
 

More from International News

Blogs